Huvudmännen

Örebro Folkhögskola, blev vid årsskiftet 2015/2016 en egen juridisk person. Evangeliska Frikyrkans engagemang för skolan fortsätter, nu som en av tre huvudmän. Vi på Örebro folkhögskola är mycket stolta över våra huvudmän, som vi litar på och tror Gud leder i utvecklingen av Örebro Folkhögskola, Götabro kursgård och bibelskolor. Guds frid!

Evangeliska frikyrkan

EFK är en församlings- och missionsrörelse som består av cirka 300 församlingar runt om i Sverige, med cirka 33 000 medlemmar.
EFK är huvudman för tre folkhögskolor (Örebro Folkhögskola, Liljeholmens folkhögskola och Hyllie Parks folkhögskola), bedriver en teleologisk högskola samt har ett stort internationellt arbete i över 40 länder.
Läs mer om Evangeliska Frikyrkan på www.efk.se

Immanuelskyrkan

Immanuel församling i Örebro grundades 1907 av 32 personer. Vid den tidpunkten började stadsdelen ”Väster” i Örebro att bebyggas. Församlingen har från början varit verksam inom svensk baptism, och deras historia är intimt förknippad med Örebromissionen (ÖM). När ÖM 1996, tillsammans med Helgelseförbundet och Fribaptistsamfundet, formade Evangeliska Frikyrkan, valde Immanuelskyrkan att tillhöra den gemenskapen och därigenom samverka med församlingar på andra håll i Sverige och utomlands. Läs mer på www.immanuelskyrkan.net.

Filadelfiakyrkan

Församlingen i Örebro grundades 1897, och kallade vid sitt första möte John Ongman till pastor. Redan tidigare hade en missionsförening bildats som sände ut evangelister i Sverige och missionärer till andra länder. Denna förening blev med tiden ett samfund. Filadelfiakyrkans nuvarande kyrkolokal på Slottsgatan invigdes 1961. Ett studentboende tillkom när kyrkans lokaler senare renoverades.

Själva namnet Filadelfia är hämtat från Nya testamentet och betyder syskonkärlek. Det uttrycker något av det som Filadelfiakyrkan vill att församlingen ska vara: en varm och kärleksfull gemenskap präglad av Guds stora kärlek till oss genom sin son Jesus Kristus. Läs mer om Filadelfiakyrkan på www.filadelfiaorebro.se