Götabro - en speciell plats

Götabro inköptes 1894 av missionssällskapet Helgelseförbundet (numera en del av Evangeliska frikyrkan) och Evangelisthemmet byggdes för att ge utrymme för bibelskolekurser.

Med undantag för ett år, 1917, under  första världskriget har Götabro sänt ut människor oavbrutet under 120 år .  Det gör att Götabro troligen är den plats där bibelskola bedrivits under längst tid i hela Sverige.

Mer än 2 000 personer, både kvinnor och män har sänts ut som evangelister, ungdomsledare och pastorer från Götabro. Över 400 personer av dessa 2 000 har lämnat Götabro och Sverige för att resa ut som missionärer runt om i världen, övertygade om att Gud kallat och sänt dem. Ännu fler har gjort erfarenheter som påverkat resten av deras liv och de sammanhang de kommit ifrån.

Syftet med Götabro är samma nu som då:
Bibelskolekurserna är, och har alltid varit, den huvudsakliga verksamheten även om formerna och personalen har varierat och lokalerna utökats, anpassats och moderniserats.

Från den första kursen fram till idag har centrum alltid varit Jesus Kristus. Fokus har legat på uppdraget – att sprida budskapet om Jesus, och på lärjungaskapet – att följa Jesus. Övertygelsen har hela tiden varit, som det uttrycktes i en tidig formulering, ”ett djupt medvetande af, att ordet och Anden höra det innerligaste tillsammans.” Kunskapen måste bli till liv.

Både kvinnor och män välkomnades!
Till kurserna har alltid både kvinnor och män varit välkomna, vilket idag kan tyckas självklart, men vid starten var kontroversiellt. Det gällde i än högre grad det radikala beslutet att sända ut kvinnor som predikande evangelister. ”Bliv inte förskräckt om de är klädda i kjolar” skriver Götabros förste föreståndare C. J. A. Kihlstedt med viss humor till en församling som önskat få hjälp av evangelister från Götabro. Citatet visar både på det radikala och det kontroversiella hos Götabro.

Genom åren har människor fortsatt att undervisas, utmanas, utrustas och utsändas härifrån.

Personlig förändring
På ett personligt plan har individer upplevt förnyelse, fördjupning och förändring i sina liv. Det gäller såväl bibelskoledeltagare som andra gäster.

Förutom att vara en plats för bibelskoleverksamhet hade pionjärerna vid 1800-talets slut en tanke om Götabro som ett ”hvilohem”. Det skulle vara en plats där människor skulle kunna erfara återhämtning och rekreation, en plats där den trötta och nötta själen kunde återfå kraft och erfara frid. Och det är den fortfarande, även om språkbruket idag är ett annat. Det finns en särskild atmosfär.

Götabros läge ute på den närkingska slätten, på en mils avstånd både från Kumla och Fjugesta och ett par mil från Örebro, skapar goda förutsättningar för vila.

Den långa horisonten ger perspektiv. En del av det störande bruset kan silas bort, koncentration och lyssnande blir möjligt. Den fysiska avskildheten skapar möjlighet för en ”mental avskildhet” både för individer och grupper.  Götabro är samtidigt både en konstruktiv och vilsam miljö, vare sig man är här av personliga skäl eller är samlade för arbete och planering, konferens eller inspirationsdagar, retreater eller bönedagar, församlingshelger eller ledardagar etc.

Götabro är en speciell plats med en lång och spännande historia. Det är en plats att upptäcka, för historien fortsätter, visionen gäller än och Jesus Kristus är densamme.

Varmt välkommen hit!